วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน รุ่น 613101030-001 โดยหน่วยพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

 

 

Leave a Comment