วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างเส้นทางการศึกษาแก่เด็กไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

 

Leave a Comment