ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการ “การบริการวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและงานวิจัยสู่ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์” หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน และ การทำผลิตภัณฑ์จากกาวไหมและรังไหม
ณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดย รองศาตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้

 

Leave a Comment