วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2562
รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดำเนินโครงการ “จิตอาสาสนับสนุนสิ่งเรียนรู้เสริมทักษะทางปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเสาร์ และ ศูนย์การเรียนรู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกเสาร์ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โดยแบ่งกิจกรรมดำเนินงาน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 งานปรับพื้นที่บริเวณศูนย์ฯ และจัดภูมิสถาปัตยกรรม
ควบคุมงานโดย อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู อาจารย์ธนิศร มีสังเกตุ
กลุ่มที่ 2 งานซ่อมแซมและปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ควบคุมงานโดย อาจารย์วัลลภ โครตรพันธ์
กลุ่มที่ 3 งานซ่อมแซมและปรับปรุงสนามกีฬา
ควบคุมงานโดย นายสังเวียน ก้อนทอง
กลุ่มที่ 4 งานซ่อมแซมและปรับปรุงแนวเขต
ควบคุมงานโดย นายปิยวิทย์ วงษ์มณี

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2019

Leave a Comment