โครงการ “พัฒนาทักษะทางความรู้และอาชีพระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 33 กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ครั้งที่ 1 (สหวิทยาเขต 1) ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาภิเษก

หลักสูตรระยะสั้นที่ออกให้บริการ
– พื้นฐานการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน
– Smart Farmer เกษตรกรยุคดิจิทัล แนวคิดใหม่ สร้างชาติสานต่อThailand 4.0
– วิศวกรรุ่นเยาว์ (Young Engineer)
– การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
– การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น
– งานออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย
– งานประดิษฐ์ร่วมสมัย
– ภาษาเขมรสำหรับการสื่อสาร
– การประยุกต์ใช้งาน ESP8266 IOT เพื่อสร้างนวัตกรรม
– การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

 

 

 

โครงการ "พัฒนาทักษะทางความรู้และอาชีพระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 33…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment