วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสเสด็จเป็นประธานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์ และเปิดชมรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งร่วมการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE และคณะฯยังได้ดำเนินการดูแลความเรียบร้อยบริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นจุดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้

 

Leave a Comment