วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม “ไหว้ครูช่าง สู่ขวัญน้อง” ประจำปี 2560 เพือธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งในงานได้มีพีธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร และพระวิษณุกรรม ถวายเครื่องบูชา และพิธีเจิมเคื่องมือช่าง เจิมหน้าผากนักศึกษาและพิธีครอบครู ซึ่งในโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ เป็นประธานอีกด้วย จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment