17 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัด โครงการบริการวิชาการสู่สถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม.33 โดยได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยาได้ต้อนรับคณะผู้จัดโครงการในครั้งนี้ด้วย

Leave a Comment