วันที่ 21 สิงหาคม 2560 การประชุมอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment