วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดส่งมอบงาน รับมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดย นายจิรวัฒน์ รักการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คนใหม่ โดยมีทีมผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment