12 พฤศจิกายน 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมตั้งองค์กฐินและสมโภชองค์กฐิน ประจำปี 2564 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีกำหนดทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นี้

Leave a Comment