วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ผศ.สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2565

Leave a Comment