การถ่ายทอดความรู้สู่ท้องถิ่น ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตาม มคอ.3

Leave a Comment