วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวินิจฉัยสถานประกอบการเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ดีพร้อม” (DIPROM SP, Shindan) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 2, 6 – 7 และ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment