ที่ผลงานได้ผ่านการพิจารณา และเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิการยน 2565 (ดำเนินการประชุมในรูปแบบ Hybrid Conference)

On-Site : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

On-Line : นำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความชื่นชมยินดีคณาจารย์
ที่ผลงานได้ผ่านการพิจารณา และเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิการยน 2565 (ดำเนินการประชุมในรูปแบบ Hybrid Conference)
On-Site : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
On-Line : นำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ โดยมีผลงานได้ผ่านการพิจารณา และเข้าร่วมนำเสนอผลงานดังนี้
ภาคบรรยาย (Oral)
1. ทน็วง : ความเชื่อ ความศรัทธาสู่การออกแบบลวดลายหัตถศิลป์บนผืนผ้าไหมทอมือของกลุ่มชาติพันธ์เขมรจังหวัดสุรินทร์ ผศ.ดร.สุพัตรา วะยะลุน, ผศ.ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร, ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์
2. พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ณัฏฐ์ธนัน กีรติญาดาธนภัทร ณัฏฐ์ สุวรรณกูฎ ธนรัฐ ศรีวีระกุล ดุรงค์ฤทธิ์ เอกวงษา และวรพรภัฏ ปัดภัย
3. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบัติงานในงานช่างไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ญาณภัทร คงบุญ, ผศ.สมคิด สืบสันต์, ผศ.อิสรภาพ เอ็นดู, ผศ.ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร
4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ เรื่องการปฏิบัติงานช่างในบ้าน โดยใช้การสาธิตของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแนงมุดวิทยา ชาญชัย อุประ, กิตติพงษ์ แซ่เตียว, ธนิศร มีสังเกต, ชลิตา แก้วบุตรดี
ภาคโปสเตอร์ (Poster)
1. ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์, ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด, ผศ.ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน, ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ วรศรี, ดร.อภิชัย ไพรสินธุ์
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน สําหรับการซื้อขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ นางสาวอรฉัตร อินสว่าง, ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด, ผศ.ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน, ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์
3. การศึกษาปัญหา และความต้องการบรรจุภัณฑ์ และเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปหมูฝอยกรอบ ผู้ประกอบการขายอาหาร แม่ตุ๊ข้าวเหนียวสามสี นางสาวยุพาพิน สายศรีแก้ว, ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์, ดร.อภิชัย ไพรสินธุ์
4. สมรรถนะ และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นางณัฐธิณี วรรณกายนต์, ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์
5. การประชาสัมพันธ์วิทยานิพนธ์นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องทดสอบหาค่าอายุการใช้งานของตลับลูกปืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด, ผศ.ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน, ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์
6. กรอบแนวความคิดการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยข้ามระดับที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment