วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อส่งเสริมการขายของวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกเสาร์ตำบลโคกสะอาดอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ในระดับพรีเมี่ยม
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2566
 
 
 
 

Leave a Comment