วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการศึกษาของคณะที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารรายงานผลการศึกษา (เกรด)  ด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ

Leave a Comment