วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมฝ่ายวิชาการเพื่อสรุปเข้างานประกันคุณภาพการศึกษา

โดยมี รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

 

Leave a Comment