วันที่ 13 มีนาคม 2561 คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับรายงานตัวและฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ณ ห้องไพฑูรย์ อาคาร 30

Leave a Comment