📣ประชาสัมพันธ์📣

💡ทุนการศึกษา”ทุนเยาวชน 2018″💡

🎗️มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” (Quality Youths Scholarship of The Year) จำนวน ๑๙ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมใบประกาศเกียริตคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี🎗️

📌คุณสมบัติผู้ขอรับทุนน📌
1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และยังคงศึกษาอยู่จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) 2.50
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินับนิสิต/นักศึกษา
4. เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ เทคโนโลยี หรือ ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และ/หรือ เทคโนโลยีในสาขาต่างๆ
5. มีความพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลประวัติ และผลงาน/กิจกรรมออกสู่สาธารณะ เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนไทย

👉👉ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สาขาวิชาหรือสำนักงานคณบดี ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 

Leave a Comment