คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถทางวิชาการ มีสัมมาคารวะ รักษาวินัย มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและ เชิดชูคุณธรรม ดังปรัชญา คุณธรรมนำเด่น มุ่งเน้นวิชาการ พัฒนางานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม