ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดในโครงการ “การพัฒนา นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลทุ่งมล อำภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยมี อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งมน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเสวนาเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green IT) และร่วมต้อนรับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการติดตามการดำเนินงานโครงการเศรฐกิจใส่ใจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (The Care Economy Project) หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ ระดับกลาง 88 ชั่วโมง โดยมีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมต้อนรับอย่างพร้อมเพียง ณ บ้านอุดม ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

Read More