• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
    186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์ – ปราสาท
    ต.นอกเมือง  อ.เมือง   จ.สุรินทร์
    32000
  • โทรศัพท์ /โทรสาร 044-514-601