วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น.จัดพิธีส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย “ไหว้ครูช่าง สู่ขวัญน้อง” ประจำปีการศึกษา 2563
รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย “ไหว้ครูช่าง สู่ขวัญน้อง” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธ์ประสาทวิชา ศิลปะวิทยาการต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคลแก่นิสิต นักศึกษาในการเรียนการสอน และประกอบวิชาชีพในอานาคต ตามประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิ และแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ และเพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้และสั่งสอนให้ศิษย์ประพฤติอยู่ในศีลธรรม ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานประชาสัมพันธ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1hU4tJe4hZKcjt8YdqaS0ASlqXh60R6Po?usp=sharing

……………………….

Leave a Comment